యూనివర్సల్ ఇన్పుట్ టైప్ తెలివైన ఉష్ణోగ్రత కంట్రోలర్