နှစ်ချက်အချိန်ထိန်းချုပ်ရေးဒစ်ဂျစ်တယ်ပြသမှုအချိန် Relay