Олон арга зам ухаалаг температур явуулын илрүүлэхтэй Хянагчийн