മൾട്ടി വഴി ഇന്റലിജന്റ് താപനില സഞ്ചരിച്ചു ഡിറ്റക്ടർ കൺട്രോളർ